وبسایت تا 12 یک سایت تخصصی در زمینه آموزش مهارتهای زندگی  و مهارتهای اساسی روانشناختی به کودکان است که با هدف ارتقای سطح کیفی زندگی کودکان و بهبود مهارتهای فرزندپروری والدین راه اندازی شده است تا بتواند گامی موثر در مسیر بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی کودکان این سرزمین بردارد.

تا 12 در این مسیر اهــــــــداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:

  • انتشار مطالب تئوری و مطالب کاربردی درباره شیوه های تربیت کودک
  • پاسخگویی به نیاز های مشاوره ای خانواده ها
  • تهیه بسته های آموزشی فرزندپروری و مهارتهای زندگی